Veelgestelde vragen

CovidClaim
Veelgestelde vragen
Hieronder vind je de veelgestelde vragen.
Omdat we de kosten beperkt willen houden en de processen zo efficiënt mogelijk willen houden, kunnen we op dit moment helaas geen individuele vragen beantwoorden. Je kunt wel een suggestie doen voor een algemene vraag, zodat we die kunnen opnemen in de veelgestelde vragen.

Vragen en antwoorden

Ons doel is het realiseren van financiële compensatie voor schade die is (en wordt) geleden door ondernemers, particulieren en organisaties, die -direct of indirect- is veroorzaakt door de coronamaatregelen en de informatie en acties die tot deze maatregelen hebben geleid. Wij zullen dit doen via één of meerdere gerechtelijke bodemprocedures.

Daarnaast willen we de Nederlandse bevolking, media en instanties door middel van onderzoek en objectieve rapportage informeren over de feiten, de coronamaatregelen en de consequenties daarvan in brede zin.

CovidClaim is een initiatief van bezorgde ondernemers, advocaten, particulieren en mensen uit het bedrijfsleven met een groot rechtvaardigheidsgevoel. Wij zijn van mening dat de schade die is ontstaan door de coronamaatregelen, verhaald dient te worden op die organisaties en personen, die direct of indirect (mede)verantwoordelijk zijn voor deze maatregelen.

De advocaten, betaald door de stichting CovidClaim en de CovidClaim financierings-BV, zullen namens alle gedupeerden de juridische procedures voeren.

De schade als gevolg van de coronamaategelen wordt nu vooral gedragen door sectoren als de horeca en retail (winkels).
Wij zijn met CovidClaim gestart omdat wij vinden dat de schade vergoed moet worden. Om degenen die (mede)verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van deze schade verantwoordelijk te stellen voor het betalen van compensatie aan ondernemers en particulieren die schade geleden hebben en daar nu voor opdraaien.

Wij willen een zo groot mogelijke groep gedupeerden vertegenwoordigen en het voor iedereen mogelijk maken om de opgelopen schade te claimen.

Dat doen we door:

  • de krachten te bundelen;
  • de (juridische) kosten te delen en laag te houden;
  • een vuist te maken om (langdurige) juridische procedures te voeren.

Het kan best een tijdje duren voordat er sprake is van schade-uitkering. Juridische procedures duren lang en de uitkomst is onzeker.
Maar zolang we nog in een rechtsstaat leven moet het mogelijk zijn om rechtvaardigheid af te dwingen bij de rechter in de vorm van financiële compensatie.

De stichting CovidClaim is een non-profit organisatie waar gedupeerden zich voor een klein bedrag bij kunnen aansluiten. De juridische procedures worden vanuit de stichting gevoerd.

De financierings-BV financiert een groot gedeelte van de proceskosten. Bij een positieve uitkomst kunnen de deelnemers aan de financierings-BV aanspraak maken op 15% van de schade-uitkering. Iedereen, of hij nu schade heeft geleden of niet, kan meedoen met de financierings-BV.

De bestuursleden en de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden ‘om niet’ of tegen een beperkte financiële vergoeding.
Een klein deel van de (proces)kosten zal worden gefinancierd met de inschrijfgelden van gedupeerden.

Stichting CovidClaim handelt conform de Claim Code. De Claim Code beschermt je onder meer tegen belangenverstrengeling.

De financierings-BV zal een groot gedeelte van de proceskosten financieren.
Een klein deel van de (proces)kosten zal worden gefinancierd met de inschrijfgelden van gedupeerden.

Elk bedrijf, elke (inter)nationale organisatie die medeverantwoordelijk is voor de ontstane schade in brede zin. En dat kan uiteraard ook de Nederlandse Staat zijn.

Ja. Als de Nederlandse Staat aansprakelijk blijkt, dan zal de schade uiteindelijk door de belastingbetaler moeten worden opgebracht.

We beperken onze aanspraak echter niet tot de Nederlandse Staat en zijn voornemens om (veel) meer partijen aansprakelijk te stellen.

Ja, we werken samen met onderzoekers en andere organisaties die vergelijkbare juridische acties ondernemen. We willen kennis, ervaring en onderzoek bundelen.

Iedereen die schade heeft geleden of lijdt door de coronamaatregelen – bedrijven, instellingen en particulieren- kan deelnemen aan CovidClaim. Het mag dan gaan over materiële schade, immateriële schade, letselschade, gederfde inkomsten, enzovoort.
Iedereen (ook zij die geen schade hebben) kan als medefinancier deelnemen aan de CovidClaim financierings-BV.

In principe kan alle schade die het directe of indirecte gevolg is van de coronamaatregelen, worden gevorderd. Denk hierbij aan gederfde inkomsten, letselschade, enzovoorts. Materiële schade kan in sommige gevallen ook worden geclaimd. Bijvoorbeeld, een restauranthouder die beperkt een houdbare voorraad heeft moeten afschrijven door de plotselinge sluiting van de horeca.

Een goede onderbouwing is wenselijk.

Wij kunnen je schade niet vaststellen.
Wellicht kan je boekhouder, accountant of een andere deskundige je helpen met de berekening en onderbouwing.

We willen de drempel om in te schrijven zo laag mogelijk houden, zodat zoveel mogelijk bedrijven, organisaties en particulieren mee kunnen doen. Immers, hoe meer mensen er meedoen, des te groter is onze vuist.

Als je je eerder inschrijft, is het bedrag lager dan wanneer je je pas later aansluit.

Aan alle deelnemers vragen wij een jaarlijkse kleine vergoeding van ongeveer €10 voor de verlenging van de schadeclaims en voor dekking van de administratieve kosten.Voor personen en bedrijven die relatief veel schade hebben en geen of zeer beperkte middelen meer hebben, zal er een coulanceregeling getroffen kunnen worden, ervan uitgaande dat plannen van de financierings-BV succes hebben.

We willen de drempel om in te schrijven zo laag mogelijk houden, zodat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen. Als je eerder inschrijft is het bedrag lager dan wanneer je je later aansluit.

Bij inschrijving in de eerste drie maanden (- na de officiële start) bedraagt de investering €60. Daarna (van 3 tot 6mnd na de start) is de investering €120 en daarna €180. Deze laatste bedragen zijn onder voorbehoud.

De jaarlijkse administratiekosten (begroot op €10) willen we zo laag mogelijk houden maar dit is afhankelijk van het aantal deelnemers en het succes van de financierings-BV.

Definitieve inschrijving is nog niet mogelijk. Je kunt je al wel vast voorinschrijven. We houden je dan op de hoogte van de ontwikkelingen en informeren je zodra de definitieve inschrijving van start gaat.
Aan de voorinschrijving zijn geen kosten en je verplicht je tot niets.

Meedoen met de CovidClaim financierings-BV vraagt een minimale inleg van €1.000. Een maximum hebben we (nog) niet ingesteld. Iedereen die meedoet met de financierings-BV krijgt certificaten toegewezen en heeft daarmee naar rato recht op zijn aandeel in de 15% van de totale schade-uitkering.

We maken in de financierings-BV transparante afspraken over een faire verdeling van de lasten en de verdeling van mogelijke opbrengsten.
We denken daarbij aan de volgende verdeelsleutel:

  • 85% voor de ondernemers en particulieren die schade hebben geleden (netto 84,5%);
  • 15% voor deelnemers aan de proces financierings-BV (netto 14,5%).

1% van de te realiseren schade-uitkering willen we beschikbaar stellen voor alle vrijwilligers die dit project gaan realiseren en die tot dan toe geen financiële compensatie hebben ontvangen, waarbij het voorstel is dat ondernemers 0,5% en de financierings-BV 0,5% zullen bijdragen.

Volgens de statuten zijn zowel de stichting alsook de financierings-BV verplicht om goede financiële verslaglegging te doen.

Diverse juristen, marketingexperts en bestuursleden hebben aangegeven de eerste paar jaar gratis mee te zullen werken en zullen alleen vergoeding krijgen als er succes is.
Met de advocaten hebben we onderhandeld om ook hun kosten beperkt te houden, waardoor er voldoende middelen zijn om voor langere tijd de juridische procedures te kunnen voeren.

Gerechtelijke procedures en in het bijzonder bodemprocedures kunnen lang duren. Maar de kans op succes is veel groter dan bij de diverse tot nu toe (door derde partijen) gevoerde kort geding procedures rondom corona.

We zijn eind vorig jaar (2020) gestart met de voorbereidingen van CovidClaim. Op dit moment wordt er nog hard gewerkt om alles in gereedheid te brengen.

Omdat we de kosten beperkt – en de processen zo efficiënt mogelijk willen houden, kunnen we op dit moment helaas geen individuele vragen beantwoorden. Je kunt wel een suggestie doen voor een algemene vraag, zodat we die kunnen opnemen in de veelgestelde vragen.

Ga voor meer informatie naar de contact-pagina.

Privacyvoorkeuren
Wij gebruiken analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden en we gebruiken functionele cookies om jouw voorkeuren op te slaan. Hier kun je je voorkeuren voor cookies aanpassen. Hou er rekening mee dat het niet accepteren van cookies gevolgen kan hebben voor het functioneren van de site.